فرم برنامه سالانه

دانلود فیلم و سریال دانلود فیلم و سریال


برای دانلود برنامه سالانه کامل اینجا را کلیک کنید

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

 

جدول شماره 6 : فرم ارزیابی بهبود فرایندها

فرآیند

ردیف

ملاک

فعالیت ها

امتیاز (عدد 1: نشانگرپایین ترین و عدد 7: نشانگر بالاترین سطح عملکرد می باشد)

نیاز به بررسی

7

6

5

4

3

2

1

1- برنامه ریزی

1

برنامه سالانه جامع ، واقع بینانه و اجرایی (امتیاز این ملاک با ضریب 3 محاسبه می شود)

1- وضعیت منابع انسانی *

 

 

 

 

 

 

 

 

2- وضعیت منابع مادی*

 

 

 

 

 

 

 

 

3- وضعیت فرایند آموزش و یادگیری *

 

 

 

 

 

 

 

 

4- وضعیت فرایند پرورشی و فوق برنامه *

 

 

 

 

 

 

 

 

5- وضعیت فرایند سلامت و تربیت بدنی *

 

 

 

 

 

 

 

 

6- وضعیت فرایند مشارکت *

 

 

 

 

 

 

 

 

7-  وضعیت فرایند نظارت و ارزیابی *

 

 

 

 

 

 

 

 

8- وضعیت امور اداری و مالی *

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

2

ساماندهی وظایف و مسئولیت های کارکنان و دانش آموزان در خصوص برنامه عملیاتی سالانه ی مدرسه

1-  توجیه و اطلاع رسانی به کارکنان *

 

 

 

 

 

 

 

 

2- توجیه و اطلاع رسانی به دانش آموزان *

 

 

 

 

 

 

 

 

3- و ....

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

3

تعیین وظایف و مسئولیت هر یک از عوامل انسانی به صورت رسمی و مکتوب

1-  تعیین وظایف هر یک از مسئولین      فعالیت ها *

 

 

 

 

 

 

 

 

2- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

جمع امتیاز فرایند برنامه ریزی ( برنامه محوری )

 

 

2- آموزش و یادگیری

1

زمینه سازی برای انجام مطالعات پژوهشی نظیراقدام پژوهی ، درس پژوهی و...

1- شناسایی موضوعات مهم برای اقدام پژوهی و... با مشارکت کارکنان

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تشکیل گروه درس پژوهی و ... *

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تشکیل جلسات آموزشی برای گروه‌های درس‌پژوه و...                             

 

 

 

 

 

 

 

 

4- انجام مطالعات پژوهشی

 

 

 

 

 

 

 

 

5- اطلاع‌رسانی دستاوردهای مطالعات پژوهشی به کارکنان (:تراکت، پمفلت ، سایت و..)              

 

 

 

 

 

 

 

 

6- کاربست نتایج مطالعات                      

 

 

 

 

 

 

 

 

7- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

2

مشارکت دانش آموزان در انجام           پروژه های علمی

1-  تشکیل انجمن و کمیته های علمی بر اساس علایق و توانمندی های دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

2- فراهم سازی فرصت ارائه مطالعات و نتایج پروژه های انجام شده توسط اعضای کمیته های علمی به سایر دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

3- ارائه مطالب و پیام های مناسب به منظور حضور حداکثری دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

4- مشارکت دانش آموزان در انجام پروژه ها *

 

 

 

 

 

 

 

 

5- برگزاری جشنواره

 

 

 

 

 

 

 

 

6- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

                         

برای دانلود برنامه سالانه کامل اینجا را کلیک کنید

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

 


جدول شماره 6 : فرم ارزیابی بهبود فرایندها

فرآیند

ردیف

ملاک

فعالیت ها

امتیاز (عدد 1: نشانگرپایین ترین و عدد 7: نشانگر بالاترین سطح عملکرد می باشد)

نیاز به بررسی

7

6

5

4

3

2

1

 

2- آموزش و یادگیری

3

استفاده از ظرفیت های محیط های یادگیری متنوع

1- نظر سنجی از دانش آموزان و معلمان در خصوص برگزاری اردو و بازدید از مراکز علمی ، تحقیقاتی و مدارس موفق

 

 

 

 

 

 

 

 

2- برگزاری اردوهای علمی و مرتبط با دروس براساس ضوابط                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

3- گزارشات                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

4- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

4

زمینه سازی برای هم اندیشی و تبادل تجربه گروه های پایه ای در مدرسه

 

1-  تنظیم تقویم تشکیل جلسات با برنامه ای مدون                     

 

 

 

 

 

 

 

 

2- کیفیت صورت جلسات مربوطه                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

3- کیفیت مصوبات جلسات

 

 

 

 

 

 

 

 

4- پیامد ها و نتایج جلسات (اجرایی شدن مصوبات )                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

5- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

5

حضور فعال کارکنان و دانش آموزان در جشنواره ها ، مسابقات علمی و فعالیت های علمی

1- شیوه ها و راهکارهای ترغیب و تشویق کارکنان و دانش اموزان جهت شرکت در فعالیت های علمی *

 

 

 

 

 

 

 

 

2- گزارشات مربوط به هر یک از فعالیت ها                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

3- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

6

فراهم نمودن تجهیزات و ابزار آموزشی ، پرورشی و ورزشی لازم در فرایند       یاددهی – یادگیری متناسب با سطح مدرسه

1- تأمین تجهیزات آموزشی متناسب با تعداد گروههای متشکله دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

2- تأمین تجهیزات پرورشی متناسب با تعداد گروههای متشکله دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تأمین تجهیزات ورزشی متناسب با تعداد گروههای متشکله دانش آموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

4- استفاده از وسایل و امکانات موجود آموزشی*                       

 

 

 

 

 

 

 

 

5- استفاده از وسایل و امکانات موجود ورزشی *

 

 

 

 

 

 

 

 

6- استفاده از وسایل و امکانات موجودپرورشی *                              

 

 

 

 

 

 

 

 

7- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

7

بهره گیری معلمان از طرح درس های   سالانه و روزانه

(امتیاز این ملاک با ضریب 2 محاسبه می شود)

1- تهیه طرح درس توسط آموزگاران  *           

 

 

 

 

 

 

 

 

2- کیفیت طرح درس ها  *                   

 

 

 

 

 

 

 

 

3- انطباق فعالیت های کلاسی با طرح درس ها *                      

 

 

 

 

 

 

 

 

4- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

 

جدول شماره 6 : فرم ارزیابی بهبود فرایندها

فرآیند

ردیف

ملاک

فعالیت ها

امتیاز (عدد 1: نشانگرپایین ترین و عدد 7: نشانگر بالاترین سطح عملکرد می باشد)

نیاز به بررسی

7

6

5

4

3

2

1

2- آموزش و یادگیری

8

به کارگیری روش های فعال و خلاق در فرایند یاددهی – یادگیری

1- تشویق و ترغیب معلمان در استفاده از روشهای نوین در فرایند یاددهی – یادگیری *

 

 

 

 

 

 

 

 

2- میزان تسلط معلمان در استفاده از روش های خلاق و فعال               

 

 

 

 

 

 

 

 

3- برگزاری جلسات آموزشی در خصوص روشهای فعال و خلاق                   

 

 

 

 

 

 

 

 

4- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

9

استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری توسط  کارکنان

1- ایجاد ، توسعه و تجهیز کلاس های هوشمند               

 

 

 

 

 

 

 

 

2- برگزاری دوره های آموزشی جهت استفاده از قابلیت های ایجاد شده در مسیرهوشمند سازی مدرسه برای کارکنان و دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

3- تشویق و ترغیب کارکنان در استفاده از فناوری اطلاعات  *           

 

 

 

 

 

 

 

 

4- ثبت فعالیت های مربوطه                           

 

 

 

 

 

 

 

 

5- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

10

تولید ابزار آموزشی و محتوا توسط کارکنان و دانش آموزان

(دست سازه ها ، پاور پوینت  و ...)

(امتیاز این ملاک با ضریب 2 محاسبه می شود)

1- برنامه ریزی در جهت تولید محتوا توسط کارکنان و....  *               

 

 

 

 

 

 

 

 

2- کیفیت محتوای تولید شده

 

 

 

 

 

 

 

 

3- برنامه ریزی در جهت استفاده از محتوای تولیدی                            

 

 

 

 

 

 

 

 

4- برگزاری نمایشگاه مربوطه                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

5- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

11

شناسایی دانش آموزان در معرض          افت تحصیلی و تلاش در رفع مشکل آن ها

1- پیش بینی تکالیف ویژه برای دانش آموزان *                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

2- برگزاری جلسات مشورتی برای رفع کاستی ها و ضعف ها

 

 

 

 

 

 

 

 

3- کیفیت برنامه های تکمیلی و جبرانی  *                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

4- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برای دانلود برنامه سالانه کامل اینجا را کلیک کنید

برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر

 

 

جدول شماره 6 : فرم ارزیابی بهبود فرایندها


مشخصات

  • منبع: http://allfile2.persianblog.ir/post/15
  • کلمات کلیدی: امتیاز ,ملاک ,دانش ,میانگین ,آموزان ,برنامه ,امتیاز ملاک ,میانگین امتیاز ,دانش آموزان ,برنامه سالانه ,ردیف ملاک ,ارزیابی بهبود فرایندها ,بهبود
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

فرآیند

ردیف

ملاک

فعالیت ها

امتیاز (عدد 1: نشانگرپایین ترین و عدد 7: نشانگر بالاترین سطح عملکرد می باشد)

نیاز به بررسی

7

6

5

4

3

2

1

2- آموزش و یادگیری

12

وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (امتیاز این ملاک با ضریب 2 محاسبه می شود)

1- تهیه نمودارها و اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی دانش آموزان *

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  تحلیل وضعیت تحصیلی دانش آموزان و مقایسه با سال قبل  *          

 

 

 

 

 

 

 

 

3- اقدامات اصلاحی و ترمیمی *                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

4- و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین امتیاز ملاک

 

 

13

جلسات آموزشی با محوریت مباحث علمی ، حرفه ای ، تربیتی ، دینی و ... برای کلیه کارکنان

1- تنظیم تقویم اجرایی *